Seitôkan-ha Wadôryû

Innerhalb des Seitôkan unterrichten wir Wadôryû basierend auf den folgenden Elementen:

  • Tandoku Enrengata (Pinan Shodan – Godan, Naihanchi, Seishan, Kushanku, Chinto)
  • Yakusoku-Kumite-Kata
  • Ohyo-Kumite-Kata
  • Idori-Kata
  • Tanto-Dori-Kata
  • Sanbon-Kumite-Kata