Seitôkan-ha Wadôryû

Der Unterricht im Wadôryû innerhalb des Seitôkan basiert auf einem Curriculum von Kata und Grundprinzipien.

Einblick in das Curriculum:

Kata (Auszug)
  • Tandoku Enrengata (Pinan Shodan – Godan, Naihanchi, Seishan, Kushanku, Chinto)
  • Yakusoku-Kumite-Kata
  • Ohyo-Kumite-Kata
  • Idori-Kata
  • Tanto-Dori-Kata
  • Sanbon-Kumite-Kata
Prinzipien (Auszug)
  • San-Mi-Ittai
  • Nagasu
  • Inasu
  • Noru